VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Вінницький соціально-економічний інститут

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Студентське наукове товариство Вінницького інституту Університету «Україна»

ВМГО студентів-інвалідів «Гаудеамус»

Громадська організація «Соціальна перспектива»

 

VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ»

 

16 травня 2019 року, м. Вінниця

 

Мета конференції – інтеграція зусиль науковців, освітян, представників громадських організацій та усіх зацікавлених осіб щодо обговорення та розв’язання кола проблем, які виникають на шляху впровадження та розвитку в Україні інклюзивного освітнього середовища.

До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, студенти, представники громадських організацій, органів державного управління та усі зацікавлені особи.

Кінцевий строк подання матеріалів: 01 квітня для фахових статей та 10 травня 2019 р. для інших матеріалів та участі.

Основні напрями роботи конференції:

 • світовий досвід упровадження інклюзивного навчання: здобутки та основні проблеми;
 • концепція безперервної освіти в умовах інклюзії;
 • проблеми виховання та розвитку соціальної відповідальності сучасної молоді;
 • педагогічні технології інклюзивного навчання: традиції та новаторство;
 • соціальна та психологічна адаптація осіб з особливими освітніми потребами до навчання в умовах інклюзії;
 • проблеми архітектурної доступності та універсального дизайну навчальних закладів;
 • інформаційні технології формування доступності в інклюзивному освітньому просторі;
 • правові та економічні аспекти формування системи інклюзивної освіти в Україні;
 • проблеми соціальної реабілітації та професійної адаптації учасників АТО з інвалідністю в умовах інклюзивного освітнього середовища;
 • соціокультурне розмаїття та інклюзія.

 

Результати конференції можуть бути опубліковано у збірнику матеріалів конференції та/або у фаховому виданні – Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», який включено до переліку наукових фахових видань України у галузі педагогічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 р.), зареєстровано в Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 15618-4090Р від 28.08.2009 р.). Окремі ґрунтовні дослідження, що відповідають зазначеним вимогам можуть бути надруковані в колективній монографії.

Оргкомітет залишає за собою право відмовити в публікації матеріалів, що не відповідають вимогам до змісту та оформлення.

 

Для участі у роботі конференції до 10 травня 2019 р. потрібно зареєструватися за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek3F2O5kmnbYExiXtit-tEoRAe4nAkyQrClOSlwBaHBqr4qw/viewform

та надіслати на адресу 2sciencev@gmail.com:

 1. Текст тез за матеріалами доповіді та/або матеріали монографії та/або наукову статтю.
 2. Належним чином засвідчену рецензію наукового керівника для осіб, що не мають наукового ступеня.

Матеріали до публікації у фаховому виданні приймаються до 01.04.2019 р.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 1. Текст тез доповідей повинен бути надрукований у текстовому редакторі Microsoft Word та збережений у форматі або *doc, або *docx.
 2. Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею (напр.: Petrenko_Kyrylo.doc).
 3. Обсяг тез: від 3 до 5 стор. Текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (297х210 мм), поля – 20 мм; Гарнітура – Time New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
 4. Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [1, c.24], де вказується номер використаного джерела та сторінка.
 5. Список використаних джерел подається після основного тексту матеріалів та повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису
 6. Вартість публікації тез доповіді – 30 грн. за сторінку.

 

Приклад оформлення тез доповідей:

Іваненко Іванна Іванівна,

к.е.н., доцент, доцент кафери бізнесу та права

Вінницького інституту Університету «Україна»

 

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

 

Податки є одним із основних джерел наповнення бюджету будь-якого регіону … [1, с.450].

 

Список використаних джерел:

 1. Петров П. П. Податкова система України / П. П. Петров // Економіка України. – 2016. – № 1. – С.105-129.

ВИМОГИ ДО СТАТТІ У ФАХОВОМУ ВИДАННІ

Матеріали обсягом 8-12 сторінок (включаючи літературу) повинні містити елементи наукової новизни, мати теоретичну, методичну або практичну цінність.

Матеріали повинні бути набрані в текстовому редакторі Microsoft Word (1997-2003) з розширенням *.doc, гарнітура – Times New Roman, формат сторінки А4, поля: 2 см – з всіх боків. Шрифт тексту: розмір (кегль) – 14; інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см. Перенос слів в тому числі і автоматичний не допускається! Мова публікації – українська та англійська.

На першому рядку у лівому куті – шифр УДК (шрифт напівжирний).

У наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами).

Через один рядок після назви у правому куті – ініціали та прізвище автора великими напівжирними літерами.

Через один рядок – основний текст статті.

Структура статті:

 1. Вступ повинен містити:

– постановку проблеми в загальному вигляді;

– зв’язок роботи з важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано рішення вказаної проблеми і на які опирається автор.

 1. Мета статті:

– формулювання мети статті або постановки завдання;

– автор також може включати у матеріал опис дослідницьких прийомів, методів, об’єкту, предмету дослідження тощо.

 1. Результати дослідження:

– виклад основного матеріалу дослідження;

– повне обґрунтування отриманих наукових результатів.

 1. Висновки:

– висновки з даного дослідження;

– доцільні напрямки подальших розробок.

Посилання у тексті оформляти за зразком: [3, с.15], де перша цифра – номер джерела в загальному списку літератури, друга – цитована сторінка. Список літератури оформляти в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту. Назва «Список використаних джерел» друкується через один рядок після основного тексту.

До статті на окремому аркуші додається анотація до статті українською, російською та англійською мовами (шість рядків для анотації на російській та українській мові, 1-1,5 сторінки для анотації на англійській мові).

Вартість публікації статті у фаховому виданні складає 450 грн.

 

Оплата публікації – тільки після отримання повідомлення від редакційної колегії про прийняття статті до друку.

 

Участь у конференції є безкоштовною.

Проживання та харчування учасників конференції оплачується ними самостійно.

Вартість сертифіката учасника конференції – 50 грн.

 

Довідки:       Омельченко Олена Валеріївна (організаційні питання), м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23А,  тел. (063)065-56-59, 2sciencev@gmail.com

Ілініч Світлана Юріївна (067)339-51-70.