Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Сьогодні Україна робить певні кроки щодо підвищення ролі інформації і знань у соціально-економічній сфері, створення та розвитку інформаційного ринку як чинника виробництва, додаткового до ринків природних ресурсів, праці та капіталу; становлення в економіці нових технологічних укладів, які ґрунтуються на всеохоплюючому використанні інформаційно-комунікаційних технологій.

У сучасних умовах на документознавця покладено широке коло завдань у найрізноманітніших галузях суспільного життя.

Для галузі виробничої сфери – використання в інформаційній інфраструктурі країни в різноманітних органах науково-технічної інформації, системи державного і місцевого управління, патентних та комерційних структурах тощо.

Саме спеціалістами з цього фаху закладено основу концептуального підходу національної політики планування і розвитку інформаційного забезпечення управління. Реалізація соціальної функції інформаційної діяльності здійснюється за такими основними напрямками:

 • предметному: видавничої, бібліотечної, архівної, книготорговельної тощо;
 • функціональному: аналітико-синтетична переробка інформації, інформаційно-пошукові системи, інформаційне обслуговування, комплектування, організація і зберігання документних фондів;
 • галузевому: управління, наука, освіта, виробництво, культура, економіка.

На кафедрі інформаційних технологій працює 2 доктори наук, професори та 5 кандидатів наук.

Навчальна програма спеціальності передбачає вивчення студентами дисциплін:

 • Математичні основи інформаційної діяльності,
 • Статистика соціальної та інформаційної сфери,
 • Науково-технічна термінологія,
 • Комп’ютерна графіка і створення презентацій,
 • PR-технології,
 • Моделювання інформаційних процесів,
 • Основи телекомунікацій та електронної комерції,
 • Сучасні мови програмування,
 • Інтернет-технології і ресурси,
 • Інформаційні технології в документознавстві,
 • Архівознавство,
 • Стандартизація,
 • Основи наукових досліджень,
 • Патентознавство,
 • WEB-дизайн,
 • Організація та методика науково-дослідної роботи,
 • Науково-дослідна робота студентів,
 • Статистика інформаційної сфери,
 • Дизайн,
 • Теорія інформації та кодування,
 • Автоматизація електронного документообігу,
 • Бази даних в інформаційно-документній сфері,
 • АРМ технолога-документознавця,
 • Формування баз даних,
 • Інформаційні ресурси,
 • Пропаганда, реклама та виставкова діяльність,
 • Системи відображення інформації,
 • Документально-інформаційні комунікації,
 • Кадрове діловодство та документація,
 • Документознавство,
 • Аналітико-синтетична переробка документальної інформації,
 • Діловодство,
 • Інформаційне обслуговування і забезпечення інформаційних потреб,
 • Інформаційно-аналітична діяльність,
 • Основи журналістики та засоби масової діяльності,
 • Довідково-інформаційні фонди та їх формування,
 • Книгознавство та бібліотекознавство,
 • Музеєзнавство.

Студенти забезпечені програмами практик та базами їх проходження.

На кафедрі працюють два наукових гуртки і одна наукова проблемна група.

Нові соціально-економічні відносини, які створюються у державі, висувають нові вимоги до освіти та науки, до кожного навчально-виховного та наукового закладу, до кожного з його підрозділів, які відповідальні за підготовку майбутнього фахівця документознавця-інформаціолога.