Підвищення наукової кваліфікації

Кафедра економіки, менеджменту та інформаційних технологій

Наукова школа доктора фізико-математичних наук, професора Ф. М. Сохацького

Професор Сохацький Ф.М. постійно керує науковою роботою студентів. Низка результатів, отриманих разом зі студентами, опублікована у міжнародних математичних журналах. Під керівництвом Сохацького Ф.М. захищено три дисертації на звання кандидата фізико-математичних наук: О.Ю. Кирнасовський (2000), Р.Ф. Коваль (2006), О.В. Юревич (2006).

Здобувач кафедри Шелепало Галина Василівна працює над кандидатською дисертацією “Класифікація загальних функційних рівнянь типу Бола-Муфанг над квазігрупами”, досліджує проблеми надання вищої освіти особам із вадами слуху, вивчає методику викладання для студентів із різними нозологіями у вищій школі.

5 лютого 2008 року здобувач Дубова С.Г. захистила кандидатську дисертацію. Тема дисертації: «Структура персоналу підприємств: методичні аспекти дослідження та напрями вдосконалення», спеціальність: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), захист відбувся в Київському національному економічному університеті.

Над докторською дисертацією працює к.е.н., проф. Килимнюк В.Й. Професор Килимнюк В.Й. працює над підготовкою п’ятого розділу докторської дисертації “Оптимальний баланс енергоносіїв: енергетична безпека держави”.

Аспіранти: старший викладач Менчинська О.М. (Тернопільський національний економічний університет). Ст. викладач Менчинська працює над завершенням роботи над кандидатською дисертацією «Формування вертикально інтегрованих структур в економіці України».
Асистент Захарченко С.В. (Рада по вивченню продуктивних сил України – РВПС НАНУ) працює над підготовкою третього розділу кандидатської дисертації «Оцінка регіональної структури конкурентноспроможності України та її прогнозування».

Здобувач кафедри старший викладач Антонюк В.В. завершує роботу над другим розділом кандидатської дисертації «Дослідження організаційно-господарських структур і систем економічних взаємовідносин у цукробуряковому підкомплексі АПК».
На стадії затвердження знаходиться тема кандидатської дисертації асистента Тополевської О.В. (випускник магістратури інституту 2008 р.).

Кафедра психології

16 вересня 2009 році аспірантка Яцюк Марія Валеріївна захистила кандидатську дисертацію на тему «Соціально-психологічні умови розвитку автономності в юнацькому віці», спеціальність: 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія. Захист відбувся в Київському національному університеті ім. М.П. Драгоманова.

Здобувачі: старший викладач Чухрій І.В. працює над кандидатською дисертацією «Соціально-психологічна дезадаптація батьків, що виховують дітей із особливими потребами» (Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького). Асистент Потоцька І.С. працює над кандидатською дисертацією «Формування соціально значущих якостей особистості майбутніх менеджерів» (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського).

Кафедра соціальної роботи, гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін

Доцент кафедри Очеретяний Володимир Васильович 26 березня 2009 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Громадсько-політична та наукова діяльність Славицького М.А. (1868-1945 рр.)” у Київському національному лінгвістичному університеті.

Кафедра правознавства

Протягом 2009-2011 рр. кандидатські дисертації захистили доценти кафедри Сухоребра Т.Є. та Поджаренко К.Є.