Психологія

Професія психолога є однією з найгуманніших і від часу свого виникнення, оточена повагою та прихильністю в суспільстві. В сучасних умовах на психолога покладено широке коло завдань у найрізноманітніших галузях суспільного життя. Стати психологом – це розв’язати свої життєві проблеми; навчитися надавати психологічну допомогу іншим; вміти успішно розв’язувати конфлікти в найрізноманітніших сферах життя.

.

Поле професійної діяльності психолога практично необмежене, він має право працювати у таких сферах:

1. Виробництво:

 • проводить профорієнтаційну роботу, професійний добір, професійне консультування, професійну адаптацію та організує професійне навчання;
 • вивчає соціально-психологічний стан трудових колективів, досліджує проблеми плинності кадрів, попередження виробничого травматизму;
 • проектування та експертиза соціотехнічних систем, розробка ергономічного забезпечення функціонування системи “людина – техніка – середовище”.

2. Освіта та виховання:

 • викладач психології у вищих та середніх навчальних закладах різного типу;
 • психолог-вихователь та психолог-консультант у середніх спеціальних школах та дошкільних виховних закладах, у службах для молоді;
 • дослідник у психологічних лабораторіях вузів та науково-дослідницьких закладах.

3. Охорона здоров’я та соціальне забезпечення:

 • проводить консультативну та діагностичну роботу в клініках соматичних і психічних захворювань, консультативних центрах здоров’я, реабілітаційних центрах, соціально-психологічних службах (служба сім’ї, служба для молоді, наркологічна служба, телефон довіри тощо);
 • виконує функції соціального працівника, надаючи допомогу малозабезпеченим та малозахищеним верствам населення.

4. Органи державного управління та місцевого самоврядування:

 • менеджер підрозділів, які займаються організаційною та консультаційною роботою;
 • консультант у правоохоронних органах та збройних силах;
 • фахівець з вивчення громадської думки, консультант у громадсько-політичних організаціях.

5. Приватні центри:

 • здійснює психологічне консультування та психокорекцію.

Студенти спеціальності “Психологія” протягом терміну навчання вивчають дисципліни:

 • Активні методи в психології
 • Вища школа та Болонський процес
 • Вікова психологія.
 • Вікова та педагогічна психологія
 • Вступ до спеціальності
 • Геронтопсихологія
 • Гуманістичні напрями в психотерапії
 • Диференціальна психологія
 • Екологічна психологія
 • Експериментальна психологія
 • Ергономіка
 • Етнопсихологія
 • Загальна психологія
 • Зоопсихологія та порівняльна психологія
 • Індивідуальне консультування
 • Інженерна психологія
 • Історія психології
 • Історія соціально-психологічних вчень
 • Клінічна психологія в експертній практиці (спецкурс)
 • Клінічна психологія
 • Конфліктологія
 • Математичні методи в психології
 • Метематико-статистичні та інформаційні методи в психології
 • Методи комплексного дослідження особистості
 • Методи діагностики готовності дітей до шкільного навчання
 • Методика викладання у вищій школі
 • Методика та організація наукових досліджень
 • Методика викладання психології
 • Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології
 • Нейропсихологія
 • Основи антропогенезу
 • Основи Паблік Рилейшнз
 • Основи психогенетики. Основи психогенетики та психосоматики
 • Основи психоконсультації та психокорекції
 • Основи психологічного консультування
 • Основи психологічної антропології
 • Основи психологічної практики
 • Основи психотерапії
 • Основи психотерапії та психокорекції
 • Патопсихологія
 • Педагогічна психологія
 • Політична психологія
 • Практикум із вікової та педагогічної психології
 • Практикум із загальної психології
 • Практична психологія в системі соціальної роботи
 • Проблеми адаптації в суспільстві
 • Пропедевтика психічних хвороб
 • Профорієнтація та профвідбір
 • Психодіагностика
 • Психологічна модель у психотерапії
 • Психологічна проблема спілкування та тренінг спілкування
 • Психологічна служба
 • Психологічний спецпрактикум по спецкурсах
 • Психологія травмуючих ситуацій
 • Психологія в сучасному маркетингу
 • Психологія вищої школи
 • Психологія емоційних явищ
 • Психологія людей із особливими потребами
 • Психологія малих груп
 • Психологія масової поведінки
 • Психологія мистецтва
 • Психологія організації
 • Психологія особистості
 • Психологія праці
 • Психологія праці та інженерна психологія
 • Психологія релігії
 • Психологія самосвідомості
 • Психологія сексуальності
 • Психологія сім’ї та сімейного консультування
 • Психологія сімейних відносин
 • Психологія спорту
 • Психологія творчості
 • Психологія управління
 • Психотерапія спортсменів, хворих та інвалідів
 • Психофармакологія
 • Психофізіологія
 • Реабілітаційна психологія
 • Рефлексивно-творчий тренінг
 • Робота психолога в системі соціальних служб
 • Соціальна психологія
 • Спецпрактикум із психокорекції
 • Сучасні теорії глибинної психології
 • Телефонне консультування
 • Теоретико-методологічні проблеми психології
 • Теорія та практика психологічного тренінгу
 • Тренінг особистісного зростання
 • Юридична психологія
 • Функції та специфіка роботи психолога в клініках

Окрім навчальних занять зі студентами проводяться цікаві інноваційні форми позаурочних аудиторних занять (тренінги, конкурси, гуртки). Підтримуються наукові зв’язки не лише з інститутами Університету «Україна», а й із відомими науковими центрами та закладами: Інститутом психології АПН України, Інститутом проблем виховання АПН України, Національним педагогічним університетом ім. М. Д. Драгоманова, Товариством психологів України, Українською спілкою психотерапевтів, Науково-дослідним інститутом державної прикордонної служби України.

Налагоджено зв’язки з державними та недержавними організаціями, в яких студенти опановують різні напрямки волонтерської діяльності, вдосконалюють свою професійну підготовку, проходять усі види практик. Функціонує наукова школа.