Положення про юридичну клініку

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992 «Про Національну програму правової освіти населення», реалізуючи рекомендації Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, та з метою створення належних умов для набуття громадянами необхідного обсягу правових знань і навичок у їх застосуванні, надання безоплатної правової допомоги особам, які потребують соціального захисту та підтримки, а також отримання студентами старших курсів юридичних спеціальностей практичних навичок юриста, на підставі Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН № 592 від 03.08.06 року,

ПОЛОЖЕННЯ
про юридичну клініку Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна»

1. Загальні положення

1.1. Юридична клініка є структурним підрозділом Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна», що здійснює підготовку фахівців за напрямом «Право», і створюється як база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів.
1.2. У своїй діяльності юридична клініка керується законодавством України, Статутом ВСЕІ Університету «Україна» та цим Положенням.
1.3. Юридична клініка не є юридичною особою.
1.4. Юридична клініка як структурний підрозділ має відповідні штампи і бланки із власним найменуванням.
1.5. Юридична клініка для досягнення своїх цілей користується майном вищого навчального закладу.

2. Мета та завдання юридичної клініки

2.1. Метою юридичної клініки є:

 • підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичної спеціальності;
 • забезпечення доступу представників соціально-вразливих груп суспільства до правової допомоги;
 • формування правової культури громадян;
 • підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;
 • розширення співробітництва вищого навчального закладу із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями;
 • впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.

2.2. Основні завдання юридичної клініки:

 • надання студентам юридичної клініки можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;
 • створення місць для проходження студентами навчальної та виробничої практики;
 • надання громадянам соціально-вразливих верств населення суспільства безоплатних юридичних консультацій;
 • проведення заходів із правової освіти населення;
 • забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;
 • створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян.

2.3. Відповідно до мети та завдань юридичної клініки вищого навчального закладу, для її повного та ефективного функціонування керівництво юридичної клініки і вищого навчального закладу організовує й забезпечує:

 • проведення спецкурсу з «Основ юридичної клінічної практики», де охоплюються засади та функції діяльності юридичних клінік, а також акцентується увага на основних аспектах юридичної практики;
 • проведення теоретичних та практичних занять за результатами діяльності юридичної клініки;
 • проведення правоосвітніх, правороз’яснювальних та інших навчально-практичних заходів;
 • надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і свобод людини та організацій із усіх галузей права відповідно до чинного законодавства України;
 • проведення роботи з документами правового характеру і базами даних;
 • підготовку і поширення публікацій для населення з актуальних правових питань;
 • співпрацю із представниками державних і недержавних органів та організацій;
 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів та інших заходів із актуальних правових питань;
 • проведення роботи з систематизації й аналізу судової практики України, рішень Європейського Суду з прав людини, вирішення юридичних питань у правоохоронних органах, органах державної влади і місцевого самоврядування;
 • співробітництво з іншими юридичними клініками вищих навчальних закладів України та за межами держави.
3. Принципи діяльності юридичної клініки

Юридична клініка діє за принципами:

 • поваги до права, справедливості, людської гідності;
 • спрямованості на захист прав і свобод людини;
 • гуманізму;
 • законності та верховенства права;
 • об’єктивності;
 • безоплатності надання правової допомоги;
 • конфіденційності;
 • компетентності та добросовісності.
4. Організація діяльності юридичної клініки

4.1. Загальне керівництво юридичною клінікою ВСЕІ Університету «Україна» здійснює перший проректор, проректор з навчально-виховної роботи ВСЕІ Університету «Україна».
4.2. Керівник юридичної клініки призначається на посаду рішенням керівника ВСЕІ Університету «Україна», за поданням завідувача кафедри правознавства.
4.3. Структуру та чисельність співробітників юридичної клініки визначає керівник вищого навчального закладу за поданням керівника юридичної клініки.
4.4. Консультантами юридичної клініки є студенти старших курсів, що навчаються за напрямом «Право» та надають правову допомогу під керівництвом викладачів-кураторів.
4.5. Викладачі-куратори надають необхідну методичну і теоретичну підтримку студентам-консультантам: вирішують питання про прийнятність справи, її направлення до студента, виступають у ролі куратора за кожним зверненням, а також забезпечують теоретичну підготовку, яка є складовою програми клінічної освіти студента, здійснюють контроль за діяльністю студентів на відповідність правової допомоги вимогам законодавства і професійної етики.

4.6. Вимоги до організації роботи юридичної клініки:

 • вищий навчальний заклад створює та забезпечує належні умови для функціонування юридичної клініки;
 • інформація про роботу юридичної клініки та Положення про юридичну клініку вищого навчального закладу оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації, а також розміщується у приміщенні, в якому розташована юридична клініка, у місцях, зручних для вільного огляду громадян, у мережі Інтернет;
 • юридична клініка повинна надати клієнту інформацію про прийняття його звернення до розгляду чи обґрунтовану відмову у такому прийнятті;
 • юридична допомога, як правило, надається безпосередньо при розгляді звернення. З причин неможливості вирішення питання відразу під час приймання та в разі потреби додаткового вивчення порушеного питання працівниками юридичної клініки може встановлюватись інший строк і порядок розгляду звернення громадянина;
 • клієнту повинна бути забезпечена можливість подати керівнику юридичної клініки свій відгук про якість наданої йому правової допомоги.

4.7. Реєстрація обліку приймання громадян студентами здійснюється за допомогою журнальної форми реєстрації та при наявності відповідного технічного обладнання – комп’ютерної реєстрації.

5. Права та обов’язки студентів-консультантів

5.1. Приймання студентів до юридичної клініки здійснюється на основі конкурсного відбору. Умови конкурсу встановлюються юридичною клінікою вищого навчального закладу.

5.2. Студент-консультант має право:

 • одержувати знання та практичні навички для застосування на практиці і використання у майбутній професії;
 • одержувати матеріали юридичних справ та інформацію про справи, які веде юридична клініка, брати участь в їхньому обговоренні;
 • бути присутнім при розгляді справ, котрими займаються інші студенти;
 • користуватися бібліотекою та правовими базами даних юридичної клініки;
 • брати участь в акціях, кампаніях, проектах, програмах та інших заходах, організованих юридичною клінікою;
 • проходити на базі юридичної клініки навчальну та виробничу практики в межах навчального плану;
 • брати участь у вирішенні організаційних питань діяльності юридичної клініки та надавати пропозиції керівництву юридичної клініки щодо вдосконалення її роботи.

5.3. Студент-консультант зобов’язаний:

 • відвідувати теоретичні заняття, семінари, тренінги, брати участь в інших заходах, що проводяться в межах роботи юридичної клініки;
 • постійно поглиблювати свої фахові знання та вдосконалювати професійну майстерність;
 • вести справи з дотриманням етичних норм та збереженням конфіденційності;
 • дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни;
 • точно, вчасно і якісно виконувати рішення та вказівки керівництва юридичної клініки, прийняті у межах його компетенції;
 • чергувати в юридичній клініці за встановленим графіком, брати участь у консультуванні громадян;
 • згідно з дорученням керівництва юридичної клініки та відповідно до вимог чинного законодавства брати участь у веденні справ клієнтів клініки у відповідних органах та установах;
 • у своїй діяльності керуватися принципами роботи і завданнями юридичної клініки;
 • надавати письмовий звіт за підсумками циклу проведеної роботи.
6. Матеріально-технічна база юридичної клініки

6.1. Університет надає для юридичної клініки приміщення, умови якого дозволяють розташувати засоби та матеріальні ресурси, необхідні для організації навчального процесу, здійснення приймання відвідувачів з метою надання правової допомоги.
6.2. Для матеріального та технічного забезпечення діяльності юридичної клініки надаються комп’ютери, які дозволяють працювати із правовими базами даних, мережею Інтернет, засоби телефонного зв’язку, меблі, канцелярське приладдя тощо.