Науково-дослідна робота

Перспективний план фундаментальних та прикладних наукових досліджень

викладачів і студентів університету на 2018-2020 рр.

п/п

Тематика виконаних НДР, галузь науки Навчально-виховний підрозділ П.І.Б.

керівника та виконавців НДР, науковий ступінь, вчене звання

Термін виконання Заходи впровадження результатів НДР у навчальний процес

Очікувані результати

(впровадження, публікації, дисертації, анотований звіт, ліцензії, патенти, документи на авторське право)

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1 Інклюзивна освіта: методологія впровадження та шляхи практичної реалізації Шифр та назва галузі знань: 01 «Освіта». Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» Керівник:

д.пед.н., доцент Давиденко Г.В. Виконавці:

к.філол.н.

Ілініч С.Ю.;

д.мед.н. Чаланова Р.І.;

д.пед.н., професор Яблочніков С.Л.; к.пед.н. Костенко Н.І.;

к.психол.н. Котик І.О.;

доктор філ. в галузі права

Ваколюк С.М.

2018-2020 рр. Впровадження практичних рекомендацій у роботу викладачів в інклюзивних групах; у роботу науково-практичного семінару з інклюзивного навчання для викладачів інституту; у викладання курсів: «Інвалідність та суспільство»; «Корекційна педагогіка»; «Соціальна робота з особами з інвалідністю»; «Дидактика вищої школи». Проведення 3 міжнародних конференцій, видання 3 колективних монографій, публікація 1 статті у виданнях, індексованих у міжнародних наукометричних базах, та 10 статей у фахових виданнях України.
2 Фінансові та управлінські аспекти підприємницької діяльності в Україні.

07 «Управління та адміністрування»

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» Керівник:

д.пед.н., професор

Яблочніков С.Л.

Виконавці:

д.е.н., доцент Балахонова О.В.;

к.е.н., доцент Швед В.В.;

к.е.н., доцент

Ткаченко М.І.;

ст. викладач

Євась Т.В.;

ст. викладач Жукова О.А.;

ст. викладач Омельченко О.В.

2018-2020 рр. Підготовка та захист:

– 6 курсових робіт;

– 9 магістерських робіт.

Підготовка:

– 5 конкурсних наукових робіт

(2 – на всеукраїнський, 3 – на університетський конкурс).

Продовження роботи студентського наукового гуртка «Успішний бізнесмен».

Продовження впровадження результатів у викладанні дисциплін: «Економіка підприємства»; «Фінанси підприємства»; «Антикризове управління підприємством»; «Планування підприємницької діяльності»; «Стратегічне управління»; «Фінансовий менеджмент»; «Управління фінансовою санацією підприємства».

Публікація 15 статей (з них 10 фахових).

Виголошення та публікація 18 доповідей (тез) на міжнародних, всеукраїнських, університетських та інститутських конференціях. Проведення 3 Всеукраїнських конференцій.

3 Психологічні особливості розвитку, становлення та самоактуалізації особистості студентської молоді.

Шифр та назва галузі знань: 05 «Соціальна та поведінкові науки».

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» Керівник:

к.психол.н., професор

Заброцький М.М. Виконавці:

к.психол.н., доцент Котик І.О.;

к.психол.н., доцент Колосов А.Б.; к.психол.н., доцент Найчук В.В.; к.психол.н., доцент

Лєсніченко Н.П.;

Немаш Л.І.

2018-2020 рр. Впровадження результатів у викладання дисциплін: «Вікова та педагогічна психологія»; «Загальна психологія»; «Соціальна психологія»; «Диференціальна психологія». Захист магістерських та курсових робіт, виступ на конференціях місцевого та всеукраїнського рівнів. Публікація фахових статей, публікація статей у міжнародних збірниках, публікації в колективній монографії.
4 Ґенеза емоційного інтелекту в ранній юності

Шифр та назва галузі знань: 05 «Соціальна та поведінкові науки».

 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» Керівник: д.психол.н., професор

Максименко С.Д. Виконавець: к.психол.н., доцент

Лящ О.П.

2017-2019 рр. Впровадження результатів у викладанні дисциплін: «Вікова та педагогічна психологія»; «Загальна психологія»; «Диференціальна психологія». Захист магістерських та курсових робіт, виступ на конференціях місцевого та всеукраїнського рівнів. Публікація фахових статей, публікація статей у міжнародних збірниках, публікації в колективній монографії.
5 Психологія особистісної надійності людини.

Шифр та назва галузі знань: 05 «Соціальна та поведінкові науки».

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» Керівник: д.психол.н., професор

Балл Г.О.

Виконавець: к.психол.н., доцент Котик І.О.

Роботу над темою буде завершено у березні 2018 р. Впровадження результатів у викладанні дисциплін: «Вікова та педагогічна психологія»; «Загальна психологія»; «Диференціальна психологія»; «Психологія організацій»; «Психологія сім’ї»; «Соціальна психологія». Захист магістерських та курсових робіт, виступ на конференціях місцевого та всеукраїнського рівнів. Публікація фахових статей, публікація статей у міжнародних збірниках. Захист докторської дисертації.
6 Рефлексія як фактор розвитку професійної ідентичності психологів загальноосвітніх шкіл в умовах інклюзивної освіти. Шифр та назва галузі знань: 05 «Соціальна та поведінкові науки». Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» Керівник:

к.психол.н., доцент

Комар Т.О.

Виконавець:

асистент кафедри психології

Немаш Л.І.

2018-2020 рр. Впровадження результатів у викладання дисциплін: «Вікова та педагогічна психологія»; «Загальна психологія»; «Диференціальна психологія»; «Психологія праці»; «Психологія людей з особливими потребами»; «Соціальна психологія». Захист курсових робіт, виступ на конференціях місцевого та всеукраїнського рівнів. Публікація фахових статей, публікація статей у міжнародних збірниках, публікації в колективній монографії. Підготовка до захисту кандидатської дисертації.
7 Міжнародно-правова відповідальність у системі видів юридичної відповідальності.

Шифр та назва галузі знань: 08 «Право».

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» Керівник:

к.ю.н., доцент

Кальянов О.С.

Виконавець:

Мисак О.І.

2017-2019 рр. Впровадження у навчально-виховний процес Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна» при викладанні дисциплін: «Теорія держави і права» та «МП та право ЄС», керівництві навчальною практикою, у академ. групах спеціальності 081 «Право», а також при проведенні виховних годин. Підготовка до захисту та захист кандидатської дисертації, публікація наукових статей у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях, участь у науково-практичних конференціях.
8 Захист прав і свобод громадян у світлі вимог конституції України. Шифр та назва галузі знань: 08 «Право» Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» Керівник:

д.ю.н., професор Єщук О.М.

Виконавці:

доктор філософії в галузі права

Ваколюк С.М.;

к.ю.н.

Безносюк А.М.;

магістр права МисакО.І.;

к.ю.н. Сідак С.О.;

к.ю.н.

Хільченко С.В.; к.ю.н.

Пригоцький В.А.;

асистент

Ваколюк Л.М.;

доцент, к.ф.н. Довбиш В.А.

2018-2020 рр. Підготовка та захист курсових робіт. Підготовка конкурсних робіт для участі у студентських конкурсах наукових робіт різних рівнів. Робота СННВП «Юридична клініка «Феміда», у рамках якого продовжити впровадження у навчальний процес навчальної і виробничої практики студентів, надання безоплатної допомоги громадянам. Провести 3 всеукраїнські конференції «Захист прав і свобод громадян у світлі вимог Конституції України», підготувати та видрукувати 3 збірники матеріалів конференції. Підготовка монографій та посібників. Публікація статей, у тому числі у фахових виданнях. Участь у конференціях різного рівня, у тому числі за кордоном.
9 Розробка системи методів фізичної терапії в реабілітації хворих на серцево-судинні захворювання. Шифр та назва галузі знань: 22 «Охорона здоров’я». Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» Керівник:

д.мед.н., професор Корчинський В.С.

Виконавці:

Пономаренко М.В.;

Куц О.О.

2018-2020 рр. Підготовка та захист курсових і дипломних робіт. Підготовка конкурсних робіт для участі у студентських конкурсах наукових робіт різних рівнів. Впровадження у навчальний процес навчальної і виробничої практики студентів на базі Санаторію «Хмільник». Публікація фахових статей, публікація статей у міжнародних збірниках, видання посібника.
10 Розробка системи методів фізичної терапії в реабілітації хворих при травмах опорно-рухового апарату. Шифр та назва галузі знань: 22 «Охорона здоров’я». Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» Керівник:

к.мед.н.

Ломинога С.І.

Виконавці:

Пономаренко М.В.;

Куц О.О.

2018-2020 рр. Підготовка та захист курсових і дипломних робіт. Підготовка конкурсних робіт для участі у студентських конкурсах наукових робіт різних рівнів. Впровадження у навчальний процес навчальної і виробничої практики студентів на базі Центру кинезітерапії і

Реабілітаційного центру «Патріот».

Публікація фахових статей, публікація статей у міжнародних збірниках, видання 2 посібників.

Підготовка до захисту та захист кандидатської дисертації (Куц А.А.).

11 Розробка системи методів нетрадиційної терапії в лікуванні хворих на опікову хворобу. Шифр та назва галузі знань: 22 «Охорона здоров’я». Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» Керівник:

д.мед.н.

ЧалановаР.І.;

к.мед.н.

Кіливник В.С.

Виконавці:

Пономаренко М.В.;

Куц О.О.

2018-2020 рр. Підготовка та захист курсових робіт. Підготовка конкурсних робіт для участі у студентських конкурсах наукових робіт різних рівнів. Впровадження у навчальний процес навчальної і виробничої практики студентів на базі Санаторію «Авангард». Публікація фахових статей, публікація статей у міжнародних збірниках, видання посібника. Проведення науково-практичної конференції.
12 Теоретико-прикладні засади підготовки майбутніх фахівців соціально-економічної сфери. Шифр та назва галузі знань: 01 «Освіта» Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» Керівник:

к.пед.н. Костенко Н.І.

Виконавці:

к.філ.н. Ілініч С.Ю.;

к. культурології Мазуркевич О.П.; Рудик С.Л.;

Осійський Ю.О.;

Ільницький М.П.

2018-2020 рр. Підготовка та захист курсових робіт. Підготовка конкурсних робіт для участі у студентських конкурсах наукових робіт різних рівнів. Впровадження у навчальний процес навчальної і виробничої практики студентів у рамках діяльності СННВП «Центр соціальних послуг «Україна». Публікація фахових статей, публікація статей у міжнародних збірниках, видання посібника. Проведення практичних семінарів та круглих столів.

 

Щороку у квітні ми збираємося, щоб обговорити результати наших наукових досліджень і розробити стратегію подальшої праці.

Наукові дослідження, що виконуються викладачами і студентами Вінницького інституту Університету «Україна» у 2015-2016 н.р., провадяться в руслі 19 науково-дослідних тем. За результатами виконання наукових тем у 2015 н.р. захищено дисертацію доктора наук, опубліковано 2 монографії, 11 навчальних посібників, 132 наукових публікації, з них 41 стаття у фаховому виданні, а також 14 статей у міжнародних виданнях. Виголошено 58 доповідей на конференціях різного рівня.

Головною темою науково-дослідної роботи, що інтегрує наукові дослідження усіх кафедр інституту, є «Методологія інклюзивного навчання осіб з інвалідністю в умовах вищого навчального закладу». У ході виконання теми упродовж 2015 н.р. було захищено дисертацію доктора наук, опубліковано 54 статті, у тому числі 23 фахових, посібник «Умови впровадження інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах Європейського Союзу (психолого-ментальний, організаційний та соціальний аспекти)», а також колективну монографію «Інклюзивне навчання осіб з інвалідністю у системі вищої освіти України». Дослідження репрезентує результати наукової роботи та практичні напрацювання провідних фахівців з інклюзивної освіти та корекційної педагогіки Вінницького інституту Університету «Україна», Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, низки громадських організацій Вінниччини та Хмельниччини, що опікуються питаннями неповносправності.

Протягом 2015 н.р. проведено 2 міжнародні науково-методичні конференції. Конференція «Проблеми надання вищої освіти особам з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору» проходила 4-5 листопада 2015 р. За результатами конференції видрукувано збірник наукових праць, готується до видання колективна монографія. Конференція «Культурологічні й патріотичні аспекти формування духовності майбутнього фахівця» проводилася спільно із Барським гуманітарно-педагогічним коледжем імені Михайла Грушевського 20-22 березня 2015 р. Матеріали конференції видрукувані у 2 збірниках наукових праць, які є фаховими («Нові технології навчання» та «Проблеми освіти» Інституту інноваційних технологій Національної академії педагогічних наук України.

3 грудня 2015 р. відбувся круглий стіл до Міжнародного дня інвалідів «Інклюзивне навчання в умовах реформування системи вищої освіти». До роботи круглого столу було залучено фахівців з питань інклюзії – представників громадських організацій, департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України (Київ), Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету (Київ), Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, ГО «Відкриті серця», ГО «Гармонія», ГО «Паросток».

Серед інших заходів варто відзначити І Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Захист прав і свобод громадян у світлі вимог Конституції України», Вінниця, 14 червня 2015 р. та Міжвузівську науково-практичну конференцію викладачів та студентів «Психологічні особливості розвитку, становлення та самоактуалізації особистості студентської молоді», м. Вінниця, 19 травня 2015 р.

У результаті студентської наукової роботи опубліковано 150 наукових публікацій. 6 наукових робіт подано на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт та 9 робіт на університетський конкурс. 1 студентка взяла участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади за напрямом «Здоров’я людини», зараз до участі у ІІ етапі готуються 7 наших студентів. Свою роботу продовжили 12 студентських наукових формувань, із них 1 СНТ, 2 СННВП, 8 наукових гуртків та 1 проблемна група.

Протягом навчального року колектив інституту взяв участь у підготовці 6 проектів на отримання фінансування, у тому числі 4 міжнародних та 2 регіональних, 5 із цих проектів отримали фінансування:

1) проект «Життя вище інвалідності: репродуктивні права та здоров’я жінок з інвалідністю (з квітня 2014 року по квітень 2015 року, грантодавець: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), що впроваджується Інститутом досліджень і тренінгів ім. Джона Сноу);

2) проект «Вимушені переселенці: життя без болю» (з грудня 2014 року по лютий 2015 року за підтримки Міжнародного благодійного фонду «Відродження», Подільський центр прав людини, БФ «Без кордонів» та ВОГО «Рада Вінниччини», Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт»;

3) проект «Соціальна реабілітація – шлях до інклюзії» (за сприяння Вінницької міської ради);

4) проект «Українська мережа блогерів з питань інвалідності та ВІЛ/СНІД» (USAID);

5) проект «Навчання працівників судової системи України особливостям роботи з людьми з інвалідністю» спільно з благодійним фондом «Право і демократія», громадськими організаціями «Паросток» і «Гармонія» за сприяння USAID.

Вінницький соціально-економічний інститут пройшов реєстрацію у системі EAC/EACE Aprogrammes of European Commission і активно долучається до низки грантових проектів у рамках програми Erasmus + та Horizon 2020. Ми постійно долучаємося до програми академічних обмінів Fulbright, зокрема упродовж цього і минулого навчального року проф. Кауфман Л. (Канзас, США) навчав англійській жестовій мові студентів із вадами слуху.

У рамках тренінгу «Лідерство, добре врядування і права людини», організованого Соціальною Академією «Сaritas in Veritate» та Вінницьким інститутом Університету «Україна», місто Вінницю відвідав професор Жан-Поль Ленерс, відомий фахівець у галузі прав людини та питань місцевого самоврядування, член Європейської комісії проти расизму та нетерпимості (ECRI) Ради Європи, Національної комісії ЮНЕСКО Люксембургу, член робочої групи з питань прав людини та людської гідності Комісії з правосуддя та миру Німеччини.

Уся науково-дослідна та міжнародна діяльність нашого інституту спрямована передусім на захист прав та свобод осіб з інвалідністю, зокрема й учасників АТО. Адже наш навчальний заклад своєю активною громадською діяльністю та соціальною позицією сьогодні формує обличчя вищої школи зокрема і суспільства загалом.