Кафедра економіки, менеджменту та інформаційних технологій

Кафедра є випусковою для спеціальностей “Менеджмент”, “Облік і оподаткування”, “Фінанси, банківська справа та страхування”.

Усі викладачі кафедри мають відповідну вищу освіту та достатній стаж науково-педагогічної та викладацької роботи, регулярно підвищують свою кваліфікацію. Кафедру очолює доктор економічних наук, доцент Балахонова Олеся Василівна.

Кафедра бере активну участь у виховній та громадській роботі. Викладачі кафедри є кураторами академічних груп і на високому рівні виконують свої обов’язки. На кафедрі працюють 2 наукових гуртки.

Навчально-методичне забезпечення відповідає нормативним вимогам Міністерства освіти і науки України. Відповідно до навчальних планів на кафедрі розроблені, затверджені та є в наявності навчальні та робочі навчальні програми, робочі плани з усіх дисциплін. Розроблені та затверджені методичні вказівки для самостійної роботи студентів, для вивчення дисциплін, для виконання курсових робіт, для проведення семінарських, практичних, лабораторних занять, методичні вказівки для виконання дипломної роботи спеціаліста та магістерської випускної роботи. Кафедра забезпечена програмами практик та базами їх проходження.

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

 • прикладні та фундаментальні дослідження нових інформаційних систем і технологій в інформаційній сфері та документально-інформаційних комунікаціях;
 • розробка програмно-апаратних засобів криптографічного захисту інформації;
 • розробка теорії і принципів побудови систем розпізнавання зображень;
 • розробка експертних нейро-нечітких систем діагностики, оцінювання та прогнозування;
 • дослідження тенденцій розвитку мов програмування.

Співробітниками кафедри інформаційних технологій за період її існування одержано 12 патентів на винахід, опубліковано понад 200 наукових праць, 12 навчальних посібників, у тому числі 7 посібників із грифом МОН, зроблено більше 80 доповідей на конференціях, у тому числі 12 на конференціях міжнародного рівня. Завершені наукові дослідження та технічні розробки кафедри інформаційних технологій (наприклад, програмний продукт «Розпізнавання номерних знаків на пломбувальних пристроях» для автоматизації технологічних процесів) впроваджуються у виробництво на підприємствах м. Вінниці.

Наукова робота на кафедрі виконується згідно з планами інституту, кафедри та індивідуальними планами роботи викладачів.

Над докторською дисертацією працює к.т.н., доцент Красиленко Володимир Григорович. Тема дисертаційного дослідження: “Нейромережні технології обробки та розпізнавання зображень”.

Наукова діяльність студентів

На кафедрі працюють науковий гурток і наукова проблемна група. Наукова робота зі студентами допомагає їм освоювати зміст та інформаційні технології сучасної науки, ефективно виконувати і підвищувати науковий рівень рефератів, курсових, дипломних, магістерських робіт. Студенти під керівництвом викладача вибирають тему наукового дослідження і працюють над нею протягом останніх трьох курсів. Тема наукового дослідження стає основою для тематики доповідей на конференціях різних рівнів, для дипломної, випускної магістерської роботи.

Наукова проблемна група з досліджень проблем інформаційної діяльності, якою керує к. т. н., доц. Красиленко В. Г., нараховує студентів старших курсів спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність”.

Тематика студентських наукових досліджень

 • дослідження законів концентрації та розсіювання науково-технічної інформації;
 • вивчення та аналіз інформаційних потреб, інформаційних бар’єрів та їх основних ознак;
 • проблеми термінології в інформаційній, науковій та науково-інформаційній діяльності;
 • дослідження стану комп’ютерних комунікацій, технологій і засобів автоматизації документообігу на рівні організацій;
 • дослідження видів науково-інформаційної діяльності та вдосконалення їх класифікації;
 • інформаційна продукція та інформаційна послуга: види та форми, їх особливості та відмінності;
 • проблеми та особливості використання і впровадження автоматизованих інформаційно-пошукових та інформаційно-довідкових систем;
 • особливості інформаційної діяльності архівних служб;
 • аналіз використання сучасних програмних продуктів та систем управління документообігом;
 • дослідження методів криптографічного захисту в інформаційно-документаційних системах;
 • вивчення новітніх технологій процесів роботи з документами в установі;
 • аналіз застосування сучасних АСУ документацією;
 • оцінювання якості документозберігання за допомогою сучасних інтелектуальних технологій;
 • інтелектуальні системи аналізу документних масивів;
 • класифікація наукових робіт і авторів за цінністю інформації;
 • проблеми й альтернативні методи реферування текстових документів;
 • організація інформаційного забезпечення для комп’ютерного аналізу кореспондентської документації (вхідних і вихідних документів, документних потоків);
 • комп’ютерний аналіз джерельної бази й обґрунтування вибору напрямків інноваційної діяльності;
 • використання сучасних інформаційних технологій при розробці електронних посібників для фахівців із документознавства.

У сучасних умовах на документознавця покладене широке коло завдань у найрізноманітніших галузях суспільного життя.

Для галузі виробничої сфери – використання в інформаційний інфраструктурі країни в різноманітних органах науково-технічної інформації, системи державного і місцевого управління, патентних та комерційних структурах тощо. Саме спеціалістами цього фаху закладено основу концептуального підходу до національної політики планування і розвитку інформаційного забезпечення управління.

Реалізація соціальної функції інформаційної діяльності здійснюється за такими основними напрямками:

 • предметним: видавнича, бібліотечна, архівна, книготорговельна тощо діяльність;
 • функціональним: аналітико-синтетична переробка інформації, інформаційно-пошукові системи. інформаційне обслуговування, комплектування, організація і зберігання документних фондів;
 • галузевим: управління, наука, освіта, виробництво, культура, економіка.

Нові соціально-економічні відносини, які створюються у державі, висувають нові вимоги до освіти та науки, до кожного навчально-виховного та наукового закладу, до кожного з його підрозділів, які відповідальні за підготовку майбутнього фахівця документознавця-інформаціолога.

У Вінницькому соціально-економічному інституті Університету «Україна» орієнтація на розвиток особистості – головна вимога оптимальної організації навчально-виховного процесу, оскільки йдеться про підготовку фахівця нового освітньо-професійного рівня, людини з широким світоглядом, яка працює на сучасному науковому рівні. Розвинена особистість формується на основі глибоких знань національної та світової культури, розуміння екологічних проблем, засвоєння сучасних інформаційних технологій, державної політики інформатизації тощо.

Підготовка спеціаліста у Вінницькому соціально-економічному інституті Університету «Україна» спрямована на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, яка постійно оновлює свої знання, має високий рівень професійної мобільності та здатна швидко адаптуватися до змін у соціально-культурній сфері, новітніх технологіях, системах управління та до організації праці в умовах ринкової економіки.

Презенація кафедри економіки та менеджменту