Директор інституту

Давиденко Ганна Віталіївна –
доктор педагогічних наук, професор

Народилась 24 травня 1983 року у місті Вінниці.

У 2000 році закінчила з відзнакою (золотою медаллю) загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №1 імені М.І. Пирогова.

З вересня 2000 року – студентка факультету іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. У січні 2004 року закінчила німецьке, а в травні 2005 року – італійське відділення Перших Київських державних курсів іноземних мов, про що отримала відповідні дипломи перекладача. У червні 2005 року закінчила з червоним дипломом факультет іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти, мова та література (німецька, англійська)”. Вільно володіє українською, англійською, німецькою, італійською і російською мовами.

У жовтні 2006 року здобула другу вищу освіту – закінчила економічний факультет Вінницького інституту МАУП за спеціальністю “Банківська справа”.

З серпня 2005 року – викладач німецької мови у Вінницькому інституті МАУП.

З жовтня 2005 по листопад 2008 р. – аспірантка кафедри германської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема дисертації – “Німецька народна побутова казка: тематичні, структурно-композиційні та лінгвокультурні характеристики”. Науковий керівник – д.філол.н., проф. Козловський В.В. 18 вересня 2009 року захистила дисертацію, а 14 квітня 2010 року рішенням президії ВАКу присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук, германські мови.

Ганна Давиденко у програмі На Висоті

Програма “Прокидаємось разом”, ефір від 26 грудня 2013 року

З січня 2009 року по липень 2010 року – старший викладач кафедри гуманітарних та соціальних дисциплін Вінницького інституту МАУП. З 1 липня 2010 року – доцент кафедри. З 15 січня 2011 року по 1 вересня 2011 року – завідувач кафедри українознавства ВІ МАУП.

З 2 вересня 2011 року – на посаді доцента, завідувача кафедри гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна». Забезпечує викладання 4-х навчальних дисциплін: “Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова)”, “Іноземна мова (англійська, німецька)”, “Ділова іноземна мова (англійська)”, “Друга іноземна мова (німецька)”.

Брала участь у 19 конференціях, у тому числі:

1. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри», м. Кривий Ріг, 7-8 листопада 2013 року;

2. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів», м. Київ, 20-21 листопада 2013 року.

За результатами конференцій опубліковані: 10 статей, 7 тез доповідей.

8 квітня 2013 р. наказом Президента Університету “Україна” призначена на посаду директора Вінницького соціально-економічного інституту Університету “Україна”.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему “Теоретико-методичні засади організації інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу” за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти захистила у 2015 році.

Громадська робота: Член Національної спілки журналістів України з 2002 року, член президії Вінницької обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, голова Вінницького жіночого автомобільного клубу “Автопані”.

Вільно володіє англійською, німецькою та італійською мовами.

Контакти (приймальня директора):

(0432) 67-69-81

СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць

№з/п Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг стор. Співавтори
І. До захисту кандидатської дисертації
1. Дискурсивні ознаки німецької народної казки стаття Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб.наук.праць / відп.ред. Н.М. Корбозерова]. – К. : Логос, 2007. – Вип. 12. – С. 137-143, фахове видання 7
2. Лінгвістичний аспект композиції дискурсу німецької народної казки стаття Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. праць / відп. ред. Н.М. Корбозерова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2007. – Вип.19. – С.54-58, фахове видання 5
3. Соціокультурний контекст породження дискурсу німецької казки стаття Мовні і концептуальні картини світу. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. – №22. – Кн. 1. – С. 62-66, фахове видання 5
4. Інтерпретація концепту HAUS (ДІМ)у німецькому казковому дискурсі стаття Культура народов Причерноморья. – №142. – Т.1. – Ялта, 2008. – С. 193–195, фахове видання 3
5. Особливості компонентів наративної схеми дискурсу німецької народної казки (Volksmärchen) стаття Мовні і концептуальні картини світу. – К. : КНУ ім.Т.Шевченка, 2008. – № 23. – Кн. 1. – С. 228-234, фахове видання 7
6. Структура архетипу героя німецької народної побутової казки стаття Мовні і концептуальні картини світу : зб.наук. праць / КНУТШ ; [відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.І. Карабан, Н.Ф.Клименко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2009. – Вип.26, ч. 1. – C. 267-273. – (Серія “Бібліотека Інституту філології”), фахове видання 7
ІІ. Після захисту кандидатської дисертації
7. Державна мовна політика в Україні тези Ціннісний вимір політичної діяльності: політична трансформація сучасного українського суспільства : зб.наук. праць. – Херсон: вид-во «Олді-плюс», 2011. – С. 97-102. 5 Свірідов О.Ф.
8. Інтерпретація символу Arbeit (праця) у німецькій народній побутовій казці стаття Науково-методичний збірник матеріалів науково-практичної конференції ВСЕІ Університету «Україна» / Кол. авт. – Вінниця : Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», 2012. – С. 75-76. 2
9. Доступ людей з обмеженими можливостями до вищої освіти стаття Науково-методичний збірник матеріалів науково-практичної конференції ВСЕІ Університету «Україна» / Кол. авт. – Вінниця : Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», 2012. – С. 228-229. 2
10. Особливості компонентів наративної схеми німецької народної побутової казки стаття Нові технології навчання : наук.-метод. зб. : в 2-х ч. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – К. : СОП Корзун Д.Ю., 2012. – Вип.73. – Ч. 2. – С. 60-64, фахове видання 5
11. Мовний аспект вираження німецької ментальності у текстах німецьких народних побутових казок стаття Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : зб. наук. пр. / [гол. ред. Н.Л.Іваницька]. – Вінниця : ТОВ «Планер», 2013. – Вип. 17. – С. 189-194, фахове виховання 5
12. Discourse Aspect of German Folk Tale Composition стаття Сборник научных трудов SWorld Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2013». – Выпуск 1. Том 22. – Одесса: Куприенко, 2013. – Цит: 113-0087. – С.45-52. 8
13. Політика Британського уряду щодо впровадження інклюзії в освітню систему Великої Британії стаття Философия, вера, духовность: истоки, позиция и тенденции развития : монография / [Н.Б.Андренов, С.А.Барамзина, Е.С.Беляева и др.]; под. общей ред. проф. О.И.Кирикова; проф. Н.И.Сметанського. – Книга 29. – Москва: Наука: информ; Воронеж: ВГПУ, 2013. – С. 156-166. 11
14. Підходи до визначення терміну «інклюзія» у Великій Британії тези Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації: Тези доповідей VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Хмельницький : Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна», 2013. – С.60-63, фахове видання 4
15. Политика британского правительства по внедрению инклюзии в образовательную систему Великобритании стаття Педагогика: сім’я – школа – общество : монография / [С.И.Беловицкая, Н.Ф. Бондаренко, О.В. Борздова и др.]; под общей ред. проф. О.И. Кирикова. – Книга 29. – Москва: Наука : информ; Воронеж : ВГПУ, 2013. – С. 53-64. 12
16. Впровадження інклюзивної освіти у Великій Британії: проблеми, шляхи вирішення стаття Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. праць. — № 11(13). — К. : Університет «Україна», 2013. – С. 36-39 4
17. Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти в Італії стаття Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» / [гол. ред. Чайковський М. Є.] – Хмельницький : ХІСТ, 2013. – №2 (8). – С. 78-83. 6
18. Інтерпретація концепту TOD у текстах німецьких народних казок стаття Studia Linguistica : збірник наукових праць / [відп. ред. І.О.Голубовська]. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 7. – С. 265-277, фахове видання 13
19. Засоби вираження компонентів структури архетипу героя німецької народної побутової казки стаття Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 8 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П.І.Білоусенко, В.П.Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Октант-Принт, 2013. – С.507-512, фахове видання 6
20. Когнітивно-прагматичний аспект дискурсу німецької народної казки стаття Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2013. – Вип. 18. – 322с. – С.272-276, фахове видання 6
21. Дискурс німецької народної казки: лінгвокультурний аналіз стаття Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки : збірник наукових праць. – Кіровоград, 2014. – С. 99-104, фахове видання 6
ІІІ. Навчально-методичні праці
22. Українсько-англійський глосарій основних термінів з психології словник Вінниця : ВСЕІ Університету «Україна», 2012. – 17 с. 17
23. Англо-український словник економічних термінів словник Вінниця : ВСЕІ Університету «Україна», 2012. – 35 с. 35
24. Культурологія словник Вінниця : ВСЕІ Університету «Україна», 2012. – 20 с. 20